Veiligheid en kwaliteit

De veiligheid en kwaliteit die in een beschermd wonen instelling worden aangeboden, is erg belangrijk. Om deze te garanderen worden er verschillende maatregelen genomen. Allereerst is het van belang dat er een goede omgeving wordt gecreëerd. Er wordt gezorgd voor een persoonlijke, warme sfeer waarin cliënten zich thuis voelen. Daarnaast zijn er voldoende personeelsleden aanwezig die goed op de hoogte zijn van de situatie en wat er moet gebeuren bij eventuele noodsituaties.

Strenge kwaliteitseisen

Daarnaast kennen wij als beschermd wonen instelling strenge kwaliteitseisen waaraan we moeten voldoen. Allereerst wordt er gecontroleerd op hygiëne. Er moet goed schoongemaakt worden, zodat het leefmilieu zo schoon mogelijk is. Daarnaast is het van belang dat er voldoende voedselaanbod is en dat de voeding die geserveerd wordt aan de cliënten gezond is. Ook krijgen cliënten voldoende begeleiding en hulp waardoor ze zo goed mogelijk geholpen worden bij hun persoonlijke problematiek.

Regelmatige controles

Om ervoor te zorgen dat deze kwaliteitseisen ook daadwerkelijk nagekomen worden, vinden er regelmatig controles plaats door externe instanties. Hierbij wordt er gekeken naar allerlei aspecten zoals hygiëne, voeding, begeleiding etc. Wanneer iets niet naar behoren is of verbeterd kan worden, dan stellen we dit meteen vast en doen we ons best om het zo snel mogelijk te verbeteren.

Als ouder betrokken blijven

Als ouder wil je natuurlijk altijd betrokken blijven bij wat er met je kind gebeurt als die in een beschermd wonen instelling terecht komt. We raden daarom ook altijd aan om regelmatig contact te houden met je kind en de begeleiders om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt en of alles naar behoren verloopt.

Kan gemeenten helpen bij het aanbieden van beschermd wonen?

Gemeenten helpen bij beschermd wonen

Gemeenten kunnen op verschillende manieren helpen bij het aanbieden van beschermd wonen. Allereerst kunnen gemeenten ondersteuning bieden bij het vinden van een geschikte locatie. Ook kunnen gemeentes de inrichting en de uitrusting van een beschermd wonen instelling financieren of mede betalen. Daarnaast kunnen gemeentes adviseren over hoe een instelling zo goed mogelijk kan worden ingericht en georganiseerd. Ook kan er samengewerkt worden met andere instanties zoals scholen, psychiaters en andere vormen van hulpverleners.

Het begeleidingsproces

Gemeentes kunnen ook helpen bij het begeleidingsproces dat bij beschermd wonen hoort. Er moet goed wordengekeken welke zorg er nodig is voor de cliënt, zodat hij of zij kan groeien en leren omgaan met hun persoonlijke problematiek. Ook moet er gezorgd worden voor een veilige omgeving waarin cliënt alle ruimte hebben om te leren en te groeien. Gemeentes kunnen hierbij ondersteunend optreden door middel van subsidiestromingen en voorlichting aan ouders, verzorgers en andere betrokken partijen.

Kennis delen

Tot slot is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt tussen gemeentes, instanties, verzorgers en ouders. Door middel van regelmatige overleggingen en informatieavond kan er kennis gedeeld worde over wat er speelt rondom beschermd woning in de regio, wat nodig is voor echte verbetering van de situatie voor cliënt die in zo’n instelling verblijven. Als ouder is het daarom belangrijk om betrokken te blijven bij wat er gebeurt en samente werken met andere betrokken partij om ervoor te zorgdat je kind de best mogelijk zorg en begeleiding krijgt in eeen beschermd woninginstelling.

Wat is beschermd wonen en hoe kan de gemeente helpen bij het faciliteren hiervan?

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is een vorm van zorg en ondersteuning die gericht is op cliënten met complexe problematiek. Binnen deze vorm van zorg biedt een beschermd wonen instelling (BWI) 24-uurs begeleiding aan cliënten en wordt er gezorgd voor een veilig en huiselijk leefmilieu. Doel van deze vorm van zorg is om cliënten te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden, zoals het omgaan met moeilijke situaties, keuzes maken, problemen oplossen, etc.

Hoe kan de gemeente helpen bij het faciliteren van beschermd wonen?

De gemeente kan verschillende taken uitvoeren om te helpen bij het faciliteren van beschermd wonen. Ten eerste kan de gemeente helpen met het bekostigen van de zorg. Hiervoor kunnen ze subsidies aanvragen of andere financiële middelen regelen. Daarnaast kan de gemeente ook bemiddelingsdiensten aanbieden en verschillende professionals inzetten, zoals psychiaters, psychologen of maatschappelijk werkers. Hierdoor krijgen cliënten de juiste ondersteuning die ze nodig hebben. Ook kunnen ze ervoor zorgdragen dat er genoeg geschoold personeel aanwezig is, waardoor er goed opgeleide professionals aanwezig zijn die precies weten wat er moet gebeuren in verschillende situaties.

Geef een reactie